Säännöt

SDP:n puolueosaston mallisäännöt (puolueosaston johtokunnan kausi 1 v)
Hyväksytty SDP:n 46. puoluekokouksessa, Tampereella 22.8.2020

1 § Yhdistyksen nimi

Espoon sosialidemokraattinen yhdistys ry. ja kotipaikka Espoo.


Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto.


Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä tarkoitetaan Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p:n puolue-elimiä.


2 § Tarkoitus, toiminta ja arvot
Puolueosaston tarkoituksena on edistää kansalaisten järjestäytymistä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen johtamaan toimintaan tavoitteena rakentaa sosialismin arvoille – vapaudelle, tasa-arvolle ja solidaarisuudelle rakentuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää joutumatta alistetuksi tai alistamatta muita. Puolueosasto on osa sosialidemokraattista kansanliikettä, joka taistelee puolueena yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta ja toimii samalla jäsenistönsä yhteiskunnallisen tietoisuuden kasvun yhteisönä.


Puolueosasto kuuluu perusjärjestönä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen, jonka tehtävänä on yhdistää sosialidemokraattisesti ajattelevat ihmiset valtiollisessa, kunnallisessa ja muussa poliittisessa toiminnassa.


Valta puolueosastossa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö. Puolueosaston toimintaperiaatteita ovat avoin keskustelu ja tiedonkulku sekä jäsenten tasa-arvoisuus.


Puolueosasto toimii näihin sääntöihin ja puolueen sääntöihin sekä puolueen hyväksymiin menettelytapoja koskeviin päätöksiin nojautuen puolueen periaateohjelmassa ja tavoiteohjelmissa esitettyjen päämäärien toteuttamiseksi.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolueosasto harjoittaa valistustyötä, järjestää kokouksia sekä juhla-ja huvitilaisuuksia, edistää kirjallisuuden ja lehtien levitystyötä, edistää jäsentensä osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan ja valmistautumista valtiollisiin, kunnallisiin ja muihin vaaleihin sekä suorittaa puolueosastolle puolueen sääntöjen ja menettelytapoja koskevien päätösten mukaisesti kuuluvat järjestötehtävät.


Puolueosaston toiminta ei saa olla ristiriidassa puolueen sääntöjen eikä puolueen toimielinten
päätösten kanssa.

3 § Taloudellinen toiminta
Puolueosasto voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa kioskikauppaa ja julkaisutoimintaa sekä majoitus-, ravitsemus-, elokuvateatteri-ja kirjakauppaliikettä,
vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa puolueosasto hankkii toiminnalleen asianmukaisen luvan. Ennen kuin puolueosasto päättää kiinteistön rakentamisesta, laajentamisesta tai luovutuksesta tahi muusta huomattavasta taloudellisesta taikka liiketoimintaa koskevasta hankkeesta, on sen pyydettävä asiasta piirihallituksen lausunto ja neuvoteltava asiasta puoluehallituksen kanssa sekä käytettävä puolueen mahdollisesti suosittelemaa asiantuntija-apua.


4 § Jäsenet
Puolueosaston jäsenenä voi olla jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja sellainen
ulkomaalainen, jonka kotipaikka on Suomessa ja joka hyväksyy puolueen tarkoituksen ja
periaateohjelman, haluaa toimia puolueen tavoitteiden hyväksi ja täyttää sääntöjen mukaiset
jäsenvelvollisuutensa.


Varsinaisena jäsenenä henkilö voi olla vain yhdessä puolueosastossa. Puolueosaston kannattavana
jäsenenä voi olla Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen kuuluvan muun
puolueosaston jäsen. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo-ja puheoikeus puolueosaston kokouksissa.
Puolueosaston johtokunta päättää uusien jäsenten hyväksymisestä puolueosaston jäseniksi mikäli
mahdollista siinä järjestyksessä, kuin jäseniksi pyrkivien kirjalliset jäsenhakemukset ovat johtokunnalle
saapuneet. Mikäli puolueosaston johtokunta jäsenhakemuksen saatuaan seuraavassa kokouksessa ei ole
tehnyt päätöstä ottaa jäseneksi pyrkivää henkilöä puolueosaston jäseneksi, on tällä asiasta tiedon saatuaan
oikeus toimittaa jäsenhakemuksensa puolueosaston kokoukselle, joka lopullisesti päättää asiasta.
Kannattavan jäsenen hyväksymisestä puolueosastoon päättää johtokunta. Ennen kuin päätös
jäseneksi hyväksymisestä on tehty, ei jäseneksi hakenut henkilö voi osallistua asioiden käsittelyyn
puolueosastossa.


Puolueosastoon hyväksytty jäsen saa jäsenkirjan tai -kortin.
Tämän pykälän säännökset eivät loukkaa jo saavutettuja jäsenoikeuksia.


5 § Kurinpitotoimet
Jos puolueosaston jäsen on jäsenenä toiseen puolueeseen kuuluvassa järjestössä, suostuu yleisissä vaaleissa
kilpailevan listan ehdokkaaksi tai muutoin osallistuu puolueosastoa tai puoluetta vastustavaan tai
vahingoittavaan toimintaan taikka petollisella menettelyllä puolueosastossa tai sen ulkopuolella
huomattavasti vaikeuttaa puolueosaston, kunnallisjärjestön, piirijärjestön tai puolueen toimintaa, voidaan
häntä vastaan ryhtyä järjestöllisiin kurinpitotoimiin. Järjestöllisestä kurinpitotoimesta päättää puolueosaston
kokous varattuaan sitä ennen asianomaiselle puolueosaston jäsenelle tilaisuuden selityksen antamiseen.
Puolueosaston järjestölliset kurinpitotoimet ovat: – varoitus, -jäsenoikeuksien rajoittaminen
määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi, sekä – erottaminen puolueosastosta.

Jäsen, jonka jäsenoikeuksia on rajoitettu määräajaksi, voi tänä aikana ainoastaan osallistua
jäsenäänestykseen sekä puolueosastonsa kokouksiin ja siellä tehtäviin päätöksiin. Tällaista jäsentä ei
voida nimetä ehdokkaaksi jäsenäänestykseen.


Järjestöllistä kurinpitovaatimusta koskevan vaateen voi 1 momentissa mainituilla perusteilla esittää
myös puolue. Vaatimuksen esittämisestä, kun kysymyksessä on erottaminen, päättää puoluevaltuusto.
Vaatimuksen esittämisestä, kun kysymyksessä on varoitus tai jäsenoikeuksien rajoittaminen
määräajaksi, päättää puoluehallitus. Puoluevaltuuston ja puoluehallituksen tulee varata asianomaiselle
puolueosaston jäsenelle tilaisuus antaa selityksensä ja puolueosaston johtokunnalle selityksestä
lausuntonsa.


Puolueosaston jäsen, joka on eronnut tai erotettu, samoin kuin jäsenoikeuksien määräaikaisen
rajoittamisen kohteeksi joutunut henkilö on samalla menettänyt luottamustehtävänsä puoluejärjestöissä
ja järjestöllisen edustuskelpoisuutensa.


6 § Jäsenyydestä eroaminen


Puolueosaston jäsen voi erota osastostaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta puolueosaston kokouksessa sen pöytäkirjaan merkittäväksi.


7 § Jäsenmaksu
Puolueosaston jäsenen on maksettava kalenterikuukausittain määräytyvä jäsenmaksu, jonka määräytymisperusteet ja maksuluokat varsinainen puoluekokous vahvistaa. Tähän jäsenmaksuun, jota kutsutaan täydeksi jäsenmaksuksi, sisältyvät puolueosaston, kunnallisjärjestön, piirijärjestön ja puolueen jäsenmaksu.


Ensimmäinen täysi jäsenmaksu on maksettava siltä kalenterikuukaudelta, jona maksuvelvollinen on
hyväksytty puolueosaston jäseneksi. Puolueosaston syyskokouksella on oikeus määrätä jäsenten
maksettavaksi myös tarpeen mukaan puolueosaston tehokkaan toiminnan kannalta välttämättömiä
ylimääräisiä jäsenmaksuja ja kannattaville jäsenille erillinen jäsenmaksu. Hakemuksesta voidaan
puolueosaston jäsenen jäsenmaksua alentaa puolueosaston päätöksellä asevelvollisuuden tai siviilipalvelun
suorittamisen, työttömyyden, tilapäisen työkyvyttömyyden tai muun sosiaalisen syyn vuoksi noudattaen
puoluekokouksen vahvistamaa jäsenmaksujen maksuluokitusta, ei kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin
alentamisen peruste kestää. Kuutta kuukautta lyhyemmältä ajalta jäsenmaksun alennusta ei voida myöntää.
Puolueosaston jäsen, joka elää yksinomaan kansaneläkkeen varassa, voidaan puolueosaston päätöksellä
hakemuksesta vapauttaa kokonaan 1 momentissa mainitusta jäsenmaksusta. Jäsen, joka on täyttänyt 65
vuotta ja maksanut täyden jäsenmaksun vähintään 30 vuodelta tai on ollut täydestä jäsenmaksusta edellä
mainituissa tapauksissa vapautettuna, on vapautettava 1 momentissa mainitusta jäsenmaksusta.
Tämän pykälän säännökset eivät loukkaa jo saavutettuja jäsenoikeuksia.


8 § Jäsenmaksun määräajat ja osuudet


senmaksu maksetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä tai, mikäli puoluevaltuusto niin päättää,
kahdesti vuodessa maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä jäsenmaksujen keräilytilille, josta
puolueosastolle, kunnallisjärjestölle, piirijärjestölle ja puolueelle maksetaan puoluevaltuuston määräämät
osuudet.

9 § Jäsenyydestä erottaminen


Puolueosasto voi erottaa jäsenen, joka on puolueosaston antamasta kehotuksesta huolimatta jättänyt
vuoden ajan maksamatta hänelle määrätyt jäsenmaksut. Jäsen, joka sen mukaan kuin asianomaiset
järjestöelimet ovat todenneet, on jättänyt maksamatta 7 §:n 1 momentissa mainitut maksut sääntöjen
määräämässä ajassa eikä ole jäsenmaksusta vapautettu tai vapaajäsen, on vailla puolueosaston jäsenen
sääntömääräisiä oikeuksia, kunnes hän on maksanut maksamatta olevat jäsenmaksut.


10 § Kokouksen koollekutsuminen


Puolueosaston ylimpänä elimenä on puolueosaston kokous. Puolueosaston kevätkokous, joka on
puolueosaston vuosikokous, pidetään viimeistään maaliskuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa
johtokunnan määräämänä päivänä sekä muut varsinaiset kokoukset syyskokouksen hyväksymän
toimintasuunnitelman mukaisesti.


Ylimääräinen puolueosaston kokous on pidettävä, jos vähintään 1 /10 äänivaltaisista puolueosaston
jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii tai kun johtokunta katsoo
sen tarpeelliseksi.


Kutsut puolueosaston kokouksiin laatii johtokunta. Kutsu kevät-ja syyskokoukseen on julkaistava
ilmoituksena johtokunnan hyväksymässä lehdessä tai julkipantava, sen mukaan kuin siitä on päätetty,
puolueosaston ilmoitustaululle, kotisivuilla taikka se on lähetettävä puolueosaston jäsenille postitse tai
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen vähintään viikkoa ennen kokousta, ja kutsu puolueosaston muihin
kokouksiin on vastaavalla tavalla julkaistava, julkipantava tai lähetettävä vähintään kolme päivää ennen
kokousta. Sähköpostitse ja postitse lähetettyjen kutsujen on, liitteineen, sisällettävä samat asiakirjat.
Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esille tulevat asiat, kuten asiat, jotka koskevat
sääntöjen muuttamista, puolueosaston purkamista, kiinteistön ostamista, myymistä tai kiinnittämistä,
puolueosaston eroamista piirijärjestöstä/kunnallisjärjestöstä tai sen liittymistä toisen puolueen
puoluejärjestöön taikka puolueosaston johtokunnan jäsenen vapauttamista tehtävästään.
Puolueosaston jäsenille tarkoitetuista muista tiedonannoista on voimassa, mitä 3 momentissa on sanottu
kutsusta puolueosaston kokouksiin.


11 § Päätöksenteko kokouksessa


Puolueosaston kokouksessa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla puolueosaston jäsenellä yksi ääni.
Milloin vähintään 1/10 kokouksen äänivaltaisista osanottajista niin vaatii, on toimitettava nimiäänestys.
Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Puolueosaston johtokunnan jäsenten vaaleissa on kuitenkin
noudatettava näiden sääntöjen 14 §:n 2 momentin määräyksiä. Äänten jakautuessa tasan tulee
päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetuissa
lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa.


12 § Kokouksen pöytäkirja

Puolueosaston kokouksesta laadittu pöytäkirja on vahvistettava seuraavassa kokouksessa, jollei
pöytäkirjan tarkistamista ole kokouksen päätöksen mukaisesti jätettävä kahden kokouksen kutakin kertaa varten erikseen valitseman pöytäkirjantarkistajan tehtäväksi.


Milloin asian kiireellisyys vaatii, kokouksen pöytäkirja voidaan joko kokonaan tai tarpeelliselta osin
tarkistaa ja hyväksyä heti samassa kokouksessa.


Pöytäkirjan allekirjoittaa asianomaisen kokouksen puheenjohtaja yhdessä sihteerinä toimineen henkilön
kanssa.


13 § Kevät- ja syyskokouksen tehtävät

Puolueosaston kevätkokouksen tehtävänä on:
1) valita kokouksen toimihenkilöt,
2) käsitellä ja vahvistaa johtokunnan laatima toimintakertomus sekä tilintarkastajien tai
toiminnantarkastajien antaman lausunnon perusteella tilinpäätös päättyneeltätilivuodelta,
3) päättää vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille,
4) käsitellä johtokunnan vuosikokoukselle valmistelemat, kokouskutsussa nimenomaan mainitutasiat
sekä
5) päättää muista näiden sääntöjen mukaan vuosikokouksen päätettäviin kuuluvistaasioista.

Puolueosaston syyskokouksen tehtävänä on:
1) valita kokouksen toimihenkilöt,
2) hyväksyä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten,
3) hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten,
4) valita johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet ja mahdolliset
varajäsenet seuraavaa kalenterivuotta varten
5) valita yksi tai kaksi varsinaista ja yksi tai kaksi varatilin-tai toiminnantarkastajaa seuraavaa
kalenterivuotta varten,
6) valita piirikokousedustajat seuraavaa kalenterivuotta varten piirijärjestön sääntöjen edellyttämällä
tavalla,
7) valita edustajat kunnallisjärjestön edustajistoon seuraavaa toimikautta vartenkunnallisjärjestön
sääntöjen edellyttämällä tavalla,
8) päättää seuraavan kalenterivuoden aikana kannettavista mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista
sekä kannattavan jäsenen erillisestä jäsenmaksusta,
9) päättää muista kokouskutsussa mainituista asioita.


14 § Johtokunta


Puolueosaston täytäntöönpaneva elimenä ja lainmukaisena hallituksena on johtokunta, johon kuuluu
puolueosaston syyskokouksen erikseen valitseman puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Lisäksi voidaan johtokunnalle valita enintään kolme
varajäsentä.


Johtokunnan jäsenet valitaan enemmistövaalitapaa ja vaadittaessa suljettua lippuäänestystä käyttäen.
Mikäli vähintään 1/5 äänioikeutetuista läsnäolevista puolueosaston jäsenistä sitä vaatii, on johtokunnan
jäsenet valittava henkilökohtaista suhteellista vaalitapaa käyttäen. Tällöin kukin äänioikeutettu voi antaa
äänensä enintään niin monelle ehdokkaalle, kuin johtokuntaan on jäseniä valittava. Kussakin äänestyslipussa ensimmäiselle vaalisijalle merkityn ehdokkaan äänimäärä on sama luku, kuin se ehdokkaiden lukumäärä, joita äänestyslipulla on äänestetty, toiselle vaalisijalle merkityn ehdokkaan äänimäärä on sama edellä tarkoitettu luku vähennettynä yhdellä, kolmannelle vaalisijalle merkityn ehdokkaan äänimäärä on sama edellä tarkoitettu luku vähennettynä kahdella ja niin edelleen. Vaalien tuloksen perusteella syyskokous nimeää eniten ääniä saaneet puolueosaston johtokunnan jäseniksi sekä enintään kolme ensimmäiseksi, toiseksi tai kolmanneksi varajäseneksi, jotka osallistuvat johtokunnan työskentelyyn ja tulevat äänioikeutetuiksi edellä mainitussa järjestyksessä, kun jäsenet ovat estyneitä osallistumaan johtokunnan työhön. Johtokunnan on valittava puolueosastolle sihteeri, taloudenhoitaja ja ainakin yksi jäsenasioiden hoitaja.


Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta
on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on
läsnä.


15 § Johtokunnan tehtävät


Johtokunnan tehtävänä on:
1) hoitaa puolueosaston hallituksena sen asioita puolueen järjestörakenteeseen kuuluvien päättävien elinten
päätösten, puolueosaston sääntöjen ja yhdistyslain mukaan, panna täytäntöön sanotut päätökset sekä
valmistella puolueosaston kokouksissa esille tulevat valmistelutoimenpiteitä vaativat asiat,
2) huolehtia puolueosaston ja asianomaisten puoluejärjestöjen säännöissä, päätöksissä ja ohjeissa
määrättyjen valistus-, järjestötyö-ja vaalivalmistelutehtävien tunnollisesta ja tehokkaasta hoitamisesta,
3) nimittää opintosihteeri sekä määrätä jäsentensä muut erityistehtävät ja keskinäinen työnjako, ottaen
huomioon, että johtokunnan puheenjohtajan asiana ontoimia johtokunnan ja,
vuosikokousta lukuun ottamatta, myös puolueosaston kokousten puheenjohtajana, esitellä niissä asiat,
allekirjoittaa yhdessä puolueosaston pöytäkirjanpitäjänä toimivan sihteerin kanssa sanottujen kokousten
pöytäkirjat sekä valvoa, että johtokunnan tekemät päätökset pannaan täytäntöön,
4) asettaa johtokunnan toiminnassa välttämättömiksi osoittautuvat apuelimet ja tarvittaessa vahvistaa niille
ohjesäännöt,
5) toimittaa puoluetoimistoon, piiritoimistoon ja kunnallisjärjestön toimistoon asianomaisten järjestöelinten
vaatimat tilastotiedot ja muut kirjalliset selvitykset,
6) huolehtia siitä, että puolueosaston jäsenistä pidetään jäsenluetteloa, josta jäsenen henkilötietojen lisäksi
selviää kunkin jäsenen maksamat jäsenmaksut sekä muut sellaiset seikat, jotka vaikuttavat asianomaisen
henkilön oikeuksiin puolueosastossa tai puolueessa,
7) huolehtia siitä, että puolueosaston kannattavista jäsenistä pidetään luetteloa, josta jäsenen
henkilötietojen lisäksi selviää kunkin kannattavan jäsenen maksamat erilliset jäsenmaksut.


16 § Nimenkirjoittajat


Puolueosaston nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja sihteeri sekä enintään kaksi johtokunnan määräämää muuta henkilöä, aina kaksi yhdessä.


17§ Tilinpäätös


Puolueosaston tilit päätetään kalenterivuosittain.

Päättyneen vuoden tilit ja puolueosaston toimintaa koskevat muut asiakirjat on jätettävä puolueosaston
syyskokouksen valitsemille tilin-tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Tilin- tai toiminnantarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä johtokunnalle puolueosaston kevätkokousta varten laadittu kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilin-tai toiminnantarkastajilla on oikeus suorittaa vuositilintarkastuksen ohella, joka sisältää myös puolueosaston hallinnon tarkastuksen, kirjanpidon ja kassan valvontatarkastus, milloin he katsovat sen aiheelliseksi.


18 § Puolueen ja piirien valtuuttamattoimitsijat


Puoluehallituksen tai piirihallituksen valtuuttamina neuvojina ja ohjaajina puolueosastoja järjestöasioiden
käytännöllistä hoitoa koskevissa kysymyksissä avustavilla toimitsijoilla on oikeus tehtävänsä puitteissa
perehtyä puolueosaston asiakirjoihin ja arkistoon. Tällaisilla toimitsijoilla on oikeus antaa ohjeensa myös
suullisesti puolueosaston ja sen johtokunnan kokouksessa. Samat oikeudet on myös muilla puoluehallituksen ja piirihallituksen valtuuttamilla henkilöillä.


19 § Piirijärjestöstä/kunnallisjärjestöstä erottaminen


Jollei puolueosasto täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai jos se toimii vastoin puolueen
periaateohjelmaa ja puoluekokouksen tai puoluevaltuuston päätöksiä, se voidaan piirijärjestön/
kunnallisjärjestön päätöksellä, sitten kun puolueosastolle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen,
erottaa piirijärjestöstä/kunnallisjärjestöstä.


Erotettu puolueosasto on vailla sääntömääräisen puoluejärjestön oikeuksia välittömästi
erottamispäätöksestä lukien. Ilman puoluehallituksen suostumusta ei erotettua puolueosastoa voida
hyväksyä uudelleen piirijärjestöön/kunnallisjärjestöön kuuluvaksi.


20 § Sääntöjen muuttaminen


Puolueosaston sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää puolueosaston kevätkokouksessa, jos sitä
koskeva kirjallinen esitys on jätetty johtokunnalle viimeistään tammikuun 15 päivänä ja
vähintään 2/3 kokouksessa annettavista äänistä päätöstä kannattaa. Puolueosasto ei voi erota
kunnallis-tai piirijärjestöstä eikä purkautua, jos 1⁄4 puolueosaston jäsenistä sitä puolueosaston
kokouksessa vastustaa.


Ennen kuin sääntöjen muutos voidaan merkitä yhdistysrekisteriin, puoluehallituksen on muutetut säännöt
hyväksyttävä.


21 § Purkautuminen ja lakkauttaminen


Jos puolueosasto purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Suomen
Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p:lle.


22 § Puolueen sääntöjen ja yhdistyslain noudattaminen


Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan soveltuvin osin
kunnallisjärjestön, piirijärjestön ja puolueen sääntöjen määräyksiä sekä yhdistyslakia.